Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

W Łodzi

Zasady rekrutacji

Wymogi Formalne

 • Wypełnienie przez rodziców Podanie o Przyjęcie do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Łodzi wraz z obowiązującymi załącznikami.
 • Pozytywna decyzja Dyrektora Szkoły akceptująca podanie Kandydata

Procedura

 • Złożenie w sekretariacie Szkoły przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów poprawnie i kompletnie wypełnionego Podania o Przyjęcie do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Łodzi (wraz z załącznikami)
 • Dostarczenie przez rodziców kandydata do klasy 2-8 innych wymaganych dokumentów: oceny opisowej, świadectwa promocyjnego, karty zdrowia.
 • Przyjęcie Kandydata do Szkoły Decyzją Dyrektora, w oparciu o przedłożone dokumenty i ewentualną rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Formalne potwierdzenie przyjęcia dziecka do Szkoły przez podpisanie przez przedstawiciela albo przedstawicieli ustawowych ucznia (rodzica lub rodziców albo prawnego opiekuna) umowy o świadczenie usług oświatowych ze Szkołą/Osobą Prowadzącą.

Dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do Szkoły (do pobrania)
 • Załączniki do podania: ostatnie świadectwo promocyjne (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy 2-8), dwie fotografie bez nakrycia głowy (format legitymacji).
 • Informacyjna karta zdrowia dziecka (do pobrania)
 • Oświadczenie w sprawie uczęszczania na zajęcia religii (do pobrania)
 • Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły (do pobrania)