Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

W Łodzi

Organizacja nauczania dwujęzycznego

Innowacyjne założenia pedagogiczne w nauczaniu języka angielskiego uwzględniają podstawę programową dla klas I-III. Jednocześnie zakładają realizację niektórych partii materiału w języku angielskim. Wybór lekcji nauczanych częściowo w języku angielskim zależy od specyfiki treści i omawianej problematyki.

W niezmienionej formie pozostawiono treści z zakresu edukacji polonistycznej uznając, iż wprowadzany tam materiał jest zbyt ważny dla rozwoju i edukacji dziecka. Lekcje przeprowadzane częściowo w języku angielskim zostały wybrane z: edukacji muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, zajęć komputerowych, technicznych, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Wybór tematów z wyżej wymienionego materiału nauczania jest celowy i nie wpływa na realizację podstawy programowej. Nauczyciel podczas części lekcji prowadzonej w języku angielskim nie wprowadza nowych pojęć a jedynie rozbudowuje wiedzę w zakresie jakiegoś zagadnienia.

W procesie edukacji dwujęzycznej istotne jest gruntowne zrozumienie przez dzieci omawianych treści merytorycznych w języku polskim, a nauczanie w języku angielskim pełni głównie rolę powtórzenia i utrwalenia zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności. Nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej przeprowadza część zajęć w języku polskim a część w języku angielskim.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel kontroluje poziom opanowania przez dzieci treści z podstawy programowej i może zdecydować, podczas których partii lekcji mogą być wprowadzane elementy języka angielskiego. Początkowo dzieci nie wypowiadają się w języku angielskim ale dzięki takiemu systemowi bardzo szybko zaczynają rozumieć język obcy. Z czasem coraz częściej, bez nacisków ze strony nauczyciela, dzieci spontanicznie zaczynają wypowiadać się w języku angielskim, który staje się dla nich naturalnym językiem do codziennych kontaktów. Uczniowie zwracają się do nauczyciela po angielsku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego i szkolnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci uczą się nie tylko mówić ale i myśleć w języku angielskim. Innowacja przewiduje także korelację treści programowych z zakresu nauczania wczesnoszkolnego treściami programowymi z języka angielskiego prowadzoną na bieżąco przez każdego nauczyciela pod nadzorem doradcy metodycznego języka angielskiego.

Uczniowie Smart School mają większą niż w podstawie programowej liczbę godzin języka angielskiego (6 razy w tygodniu po 45 minut). Zajęcia te prowadzone są na podstawie programu opracowanego specjalnie na potrzeby idei naszej szkoły przez doradcę metodycznego języka angielskiego.

Nasza Dwujęzyczność

Nauczanie Dwujęzyczne w Smart School

Innowacja pedagogiczna

“Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.” (Jean Duverge)
Od roku szkolnego 2012/13 po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratorium Oświaty we wszystkich klasach naszej szkoły podstawowej realizowana jest innowacja pedagogiczna w zakresie integracji treści kształcenia języka angielskiego z programem nauczania wczesnoszkolnego w klasach I-III w systemie edukacji dwujęzycznej pod tytułem: “English is everywhere” – edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym. W innowacji pedagogicznej autorstwa dyrektora szkoły, a zarazem doradcy metodycznego języka angielskiego, Pana Artura Stępniaka ukazane są ciekawe rozwiązania metodyczne i organizacyjne sprzyjające nauczaniu dwujęzycznemu. Pomysł innowacyjnego narzędzia metodyczno-pedagogicznego w połączeniu z klarownymi zasadami, wg których realizowany będzie proces nauczania w znacznym stopniu wspomoże nauczycieli przy doborze treści programowych z języka angielskiego oraz nauczania wczesnoszkolnego w celu ich integracji. Program innowacji jest poprawny pod względem merytorycznym i metodycznym. Realizuje rekomendacje i założenia metodyczne wskazywane w wielu dokumentach Unii Europejskiej jako kierunkowe w rozwoju edukacji europejskiej, czyli Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe. Rekomenduję go do wdrożenia.”