Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

W Łodzi

Status prawny

Nasze szkoły to podmioty niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Oznacza to, że każda placówka:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe przewidziane dla szkół publicznych;
  • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, jak szkoły publiczne;
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
  • wydaje świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły takiej samej rangi, jak szkoły publiczne.